SodaSense

Έργο με τίτλο « SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» και με κωδικό ΟΠΣ 6001407.

Εχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027

H αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης SodaSense

Ενώ τη δεκαετία του 1950 μόλις το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε σε πόλεις, από τότε ως σήμερα υπήρξε μια (σταδιακή ή/και πιο ραγδαία) μετακίνηση του πληθυσμού από αγροτικές σε αστικές περιοχές.

Από το 2018 ήδη το 55% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 68% έως το 2050.

Αυτή η εικόνα της Παγκόσμιας αστικοποίησης είναι πολύ πιο έντονη στον αναπτυγμένο κόσμο, όπου τουλάχιστον το 75% του πληθυσμού ζει πλέον σε αστικές περιοχές, και αναμένεται να αυξηθεί στο 83% έως το 2030

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η σταδιακή μετατόπιση του πληθυσμού από αγροτικές σε αστικές περιοχές μαζί με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού θα μπορούσε να προσθέσει άλλα 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε αστικές περιοχές μέχρι το 2050, ενώ σχεδόν το 90% αυτής της αύξησης θα πραγματοποιηθεί στην Ασία και στην Αφρική.

Να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία, ορισμένες μόνο πόλεις παρουσίασαν στάσιμο ή μειωμένο πληθυσμό τα τελευταία χρόνια· οι πόλεις αυτές είτε βρίσκονται σε χώρες χαμηλής γονιμότητας της Ασίας και της Ευρώπης, είτε επηρεάστηκαν αρνητικά από την οικονομική συρρίκνωση ή από φυσικές καταστροφές.


H Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα στοιχεία δυστυχώς αντανακλούν μια δημογραφική αποδυνάμωση.

Στο σύνολό της η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει την 4η χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα μεταξύ των περιφερειών της χώρας.

Οι πλέον αραιοκατοικημένες περιφερειακές ενότητες είναι η Αρκαδία και η Λακωνία, με σημαντική πληθυσμιακή μείωση τη δεκαετία 2001-2011, που αντανακλάται σε απερήμωση των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου, ενώ ταυτόχρονα δεν ενδυναμώνονται τα δυο κυριότερα αστικά κέντρα, που είναι η Τρίπολη και η Σπάρτη.

Με βάση τα παραπάνω δημογραφικά στοιχεία, υπάρχουν δυο δεδομένα. Η αλλαγή στον σύγχρονο τρόπο ζωής, με τους περισσότερους ανθρώπους να ζουν πια σε αστικά κέντρα, ο οποίος έχει γεννήσει πολλές νέες προκλήσεις· απαιτήσεις

  1. για γρήγορες, έξυπνες και οικολογικές μεταφορές,
  2. για βελτίωση των μετεωρολογικών συνθηκών στις πόλεις, και
  3. για μια νέα μορφή ανάπτυξης της γεωργίας γύρω από αστικές και προαστιακές περιοχές.

Η ανάγκη αναστολής της πληθυσμιακής μείωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου· για να επιτευχθεί απαιτείται να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης, να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δοθεί ώθηση στη γεωργία και τις τοπικές καλλιέργειες, να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας, να τονωθεί ο τουρισμός, κλπ. Είναι προφανές ότι το ένα αποτελεί συνάρτηση του άλλου, καθώς δε μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις, κι αντίστροφα. Η προτεινόμενη πράξη SodaSense βάζει στο επίκεντρο τα παραπάνω δεδομένα.


Δείτε περισσότερα

Δράσεις

Οι Δράσεις της πράξης SodaSense

Στόχοι

Στόχοι και κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις της πράξης SodaSense

Αποτελέσματα & Οφέλη

Αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη της πράξης SodaSense

Καταγραφή Δεδομένων

Καταγραφή́ δεδομένων της πράξης SodaSense

Το Mέλλον

Επιχειρησιακό σχέδιο χρήσης και αξιοποίησης της υποδομής SodaSense μετά την κατασκευή της.

Καινοτομία

Ο απώτερος στόχος της πράξης SodaSense είναι να καινοτομήσει μέσω της αξιόπιστης και εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα, υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνίας

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία μας νέα;

Scroll to Top