Στόχοι

Η προστιθέμενη αξία της SodaSense απορρέει από την ανάγκη ολοκλήρωσης της υλοποιούμενης ερευνητικής υποδομής στους τομείς των μικρο-μετακινήσεων, του μικρο-κλίματος, της γεωργίας, και κατά συνέπεια της χωροταξίας των πόλεων και του τουρισμού, κλάδων που χαρακτηρίζονται από ιδιοσυγκρασιακές δυσκολίες και προβλήματα. Η εφαρμογή στον Ελλαδικό χώρο ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται με τις μικρο-μετακινήσεις, τον τουρισμό και την γεωργία απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, οι οποίες επί του παρόντος δεν παρέχονται από καμία άλλη ερευνητική υποδομή. Επιπλέον, υφίσταται μεγάλο κενό σε ερευνητικές υποδομές στους παραπάνω τομείς που έχουν πολύ πρόσφατα αναβαθμιστεί ερευνητικά και ακαδημαϊκά στη χώρα.

Γεωγραφική θέση & Τουρισμός

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι πόλος έλξης τουρισμού. Κατά συνέπεια, υπάρχει μεγάλη ανάγκη μικρο-μετακινήσεων τόσο των τουριστών όσο και των μονίμων κατοίκων μιας αστικής περιοχής. Ταυτόχρονα, έχει μακρόχρονη παράδοση σε καλλιέργειές και παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας αγροτικών προϊόντων (π.χ., ελαιόλαδο, ελιές, σταφίδα, σύκα, κα.). Μέχρι την έναρξη της υλοποιούμενης υποδομής SodaSense, δεν είχε δημιουργηθεί άλλη υποδομή για τη συστηματική έρευνα, ανάλυση και διάδοση δεδομένων που να αφορούν στις μικρο-μετακινήσεις, στο μικρο-κλίμα και στην γεωργία. Η έλλειψη υποδομών που να παρέχουν πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τα παραπάνω αντικείμενα συνεπάγεται επιπλέον περιορισμούς για την διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, αλλά και περιορισμούς στην ανάπτυξη στρατηγικών σχεδιασμών και πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Επικαιροποίηση & Παρακολούθηση Δεδομένων

Η πράξη SodaSense θα ανταποκριθεί στις ανωτέρω ανάγκες, μέσω της επικαιροποίησης και της παρακολούθησης δεδομένων σχετικών με τις μικρο-μετακινήσεις, το μικρο-κλίμα και τη γεωργία, του συνδυασμού τους με δεδομένα από άλλους σταθμούς (όπου είναι διαθέσιμα), καθώς και της ταυτοποίησης και καταγραφής των τάσεων με έμφαση στην έξυπνη εξειδίκευση στους τομείς αυτούς. Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης υποδομής SodaSense είναι η ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στους τομείς της διαχείρισης δεδομένων μικρο-μετακίνησης, μικρο-κλίματος και γεωργίας, με την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών (συλλογή και ανάλυση δεδομένων, μοντελοποίηση, προγραμματισμός, εφαρμογές προς τους χρήστες) για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους.

Scroll to Top